Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam: DEBA PHARMA N.V
Adres: Dumolinlaan 13, 8510 Kortrijk
e-mail: info@debapharma.be
Telefoon: +32 056 42 64 71
BTW-nummer: BE 0434.737.865
RPR Gent, Afdeling Kortrijk 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Deba Pharma, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen in 8510 Kortrijk, Dumolinlaan 13, BTW BE 0434737865, (hierna 'Deba Pharma N.V.') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Deba Pharma N.V. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Deba Pharma NV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Het verschuldigde bedrag aan BTW wordt in het winkelmandje weergegeven, net als eventuele andere door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit eveneens uitdrukkelijk weergegeven.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Deba Pharma N.V. niet. Deba Pharma N.V. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Deba Pharma N.V. is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Deba Pharma N.V. Deba Pharma N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Nadat de Klant zijn bestelling in de webshop heeft bevestig zal een bevestigingsmail worden verstuurd. Bestellingen worden zo snel als mogelijk verwerkt. Deba Pharma streeft er naar om bestellingen de dag zelf of de eerstvolgende werkdag te versturen.  De betaling zal altijd gebeuren via overschrijving en dit binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Deba Pharma N.V. is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van de bestelling gebeurt door een post- of transportbedrijf. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het door de Klant aangegeven leveringsadres afgeleverd binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Deba Pharma N.V. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Deba Pharma N.V.  De Klant verbindt er zich toe

zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Deba Pharma N.V. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen

leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Deba Pharma N.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Deba Pharma N.V. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Deba Pharma N.V., Dumolinlaan 13, 8510 KORTRIJK) De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Deba Pharma N.V. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Deba Pharma N.V. alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Deba Pharma op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Deba Pharma N.V. wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Deba Pharma N.V. geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Klachten

Deba Pharma N.V. is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 42 64 71, via e-mail op info@debapharma.be of per post op het volgende adres Deba Pharma N.V., Dumolinlaan 13, 8510 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Ieder factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 15% per jaar, tot volledige betaling. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum van € 50 en ene maximum van € 1490, als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

 Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Deba Pharma N.V. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze vestigingsplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk. 

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Wil je graag het interessante nieuws en de acties van Deba Pharma periodiek ontvangen? Schrijf je in: